Thông tin sau đây được trích dẫn từ Trang web Khung trình độ của Úc.

Khung trình độ của Úc (AQF) là chính sách quốc gia về các bằng cấp được quy định trong hệ thống giáo dục và đào tạo của Úc. AQF xác định các đặc điểm thiết yếu, bao gồm các kết quả học tập bắt buộc, của các loại bằng cấp khác nhau được cấp trong hệ thống giáo dục trung học phổ thông, giáo dục và đào tạo nghề (VET) và giáo dục đại học ở Úc.

Mỗi loại chứng chỉ AQF bao gồm các yêu cầu như:

 • tiêu chí cấp độ
 • mô tả loại trình độ chuyên môn
 • thông tin về trách nhiệm của các nhà phát triển văn bằng, cơ quan kiểm định và tổ chức cấp.

Lý do chính tại sao nước Úc có khung trình độ bằng cấp AQF là để đảm bảo sự công nhận và nhất quán trên toàn quốc cũng như sự hiểu biết chung trên toàn nước Úc về những gì xác định từng bằng cấp.

Nhấp vào loại chứng chỉ để xem thông tin chi tiết của từng loại chứng chỉ.

AQF Khung Bằng Cấp

AQF Cấp 1 – Chứng chỉ I

Mục đích của loại chứng chỉ Chứng chỉ I là để đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến ​​thức và kỹ năng chức năng cơ bản để đảm nhận công việc, học tập nâng cao và tham gia cộng đồng.

Bằng cấp Chứng chỉ I nằm ở cấp độ 1 của Khung bằng cấp Úc. Thời gian khóa học từ 6 – 9 tháng.

Các văn bằng của Chứng chỉ I phải được thiết kế và công nhận để giúp sinh viên tốt nghiệp thể hiện được kết quả học tập thể hiện ở kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng được quy định trong tiêu chí cấp 1 và bộ mô tả Chứng chỉ I.

Bản tóm tắt

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ Chứng chỉ I sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng cho công việc ban đầu, tham gia cộng đồng và/hoặc học tập nâng cao.

Kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ Chứng chỉ I sẽ có kiến ​​thức nền tảng cho cuộc sống hàng ngày, học tập nâng cao và chuẩn bị cho công việc ban đầu.

Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ Chứng chỉ I sẽ có các kỹ năng nhận thức, kỹ thuật và giao tiếp cơ bản để:

 • thực hiện các hoạt động thường xuyên được xác định
 • xác định và báo cáo các vấn đề và sự cố đơn giản

Ứng dụng kiến ​​thức và kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ Chứng chỉ I sẽ áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng để thể hiện quyền tự chủ trong bối cảnh có cấu trúc cao và ổn định và trong các giới hạn hẹp

AQF Cấp 2 – Chứng chỉ II

Mục đích của loại chứng chỉ Chứng chỉ II là để đủ điều kiện cho các cá nhân chủ yếu đảm nhận công việc thường ngày và là con đường để học lên cao.

Bằng cấp Chứng chỉ II nằm ở cấp độ 2 của Khung bằng cấp Úc. Thời gian khóa học từ 6 – 12 tháng.

Văn bằng cấp Chứng chỉ II phải được thiết kế và công nhận để giúp sinh viên tốt nghiệp thể hiện được kết quả học tập thể hiện ở kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng được quy định trong tiêu chí cấp độ 2 và bộ mô tả Chứng chỉ II.

Bản tóm tắt

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ Chứng chỉ II sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng để làm việc trong một bối cảnh xác định và/hoặc học thêm.

Kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ Chứng chỉ II sẽ có kiến ​​thức thực tế, kỹ thuật và quy trình cơ bản về một lĩnh vực công việc và học tập xác định.

Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ Chứng chỉ II sẽ có các kỹ năng nhận thức, kỹ thuật và giao tiếp cơ bản để áp dụng các phương pháp, công cụ, tài liệu phù hợp và thông tin sẵn có để:

 • thực hiện các hoạt động xác định
 • cung cấp các giải pháp cho một loạt các vấn đề có thể dự đoán được

Ứng dụng kiến ​​thức và kỹ năng

Học sinh tốt nghiệp ở cấp độ Chứng chỉ II sẽ áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng để thể hiện quyền tự chủ và khả năng phán đoán hạn chế trong các bối cảnh có cấu trúc và ổn định cũng như trong các giới hạn hẹp.

AQF Cấp 3 – Chứng chỉ III

Mục đích của loại chứng chỉ Chứng chỉ III là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng nhiều kiến ​​thức và kỹ năng trong các bối cảnh khác nhau để đảm nhận công việc lành nghề và như một lộ trình để học lên cao.

Bằng cấp Chứng chỉ III nằm ở cấp độ 3 của Khung Bằng cấp Úc. Thời gian khóa học từ 6 -12  tháng.

Các văn bằng của Chứng chỉ III phải được thiết kế và công nhận để giúp sinh viên tốt nghiệp thể hiện được kết quả học tập thể hiện ở kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng được quy định trong tiêu chí cấp độ 3 và mô tả của Chứng chỉ III.

Bản tóm tắt

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng lý thuyết và thực tiễn để làm việc và/hoặc học lên cao.

Kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có kiến ​​thức thực tế, kỹ thuật, quy trình và một số kiến ​​thức lý thuyết về một lĩnh vực công việc và học tập cụ thể.

Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có nhiều kỹ năng nhận thức, kỹ thuật và giao tiếp để lựa chọn và áp dụng một loạt các phương pháp, công cụ, tài liệu và thông tin chuyên biệt để:

 • hoàn thành các hoạt động thường ngày
 • cung cấp và truyền tải các giải pháp cho các vấn đề có thể dự đoán và đôi khi không thể đoán trước

Ứng dụng kiến ​​thức và kỹ năng

Học sinh tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng để thể hiện quyền tự chủ và khả năng phán đoán cũng như chịu trách nhiệm hạn chế trong các bối cảnh đã biết và ổn định trong phạm vi các thông số đã thiết lập.

AQF Cấp 4 – Chứng chỉ IV

Mục đích của loại chứng chỉ Chứng chỉ IV là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng nhiều kiến ​​thức và kỹ năng chuyên ngành trong các bối cảnh khác nhau để đảm nhận công việc lành nghề và như một lộ trình để học lên cao.

Bằng cấp Chứng chỉ IV nằm ở bậc 4 trong Khung Bằng cấp của Úc. Thời gian khóa học từ 1 – 1 ½ năm.

Các văn bằng của Chứng chỉ IV phải được thiết kế và công nhận để giúp sinh viên tốt nghiệp thể hiện được kết quả học tập thể hiện ở kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng được quy định trong tiêu chí cấp 4 và mô tả của Chứng chỉ IV.

Bản tóm tắt

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng lý thuyết và thực tế cho công việc chuyên môn và/hoặc kỹ năng và/hoặc học tập nâng cao.

Kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có nhiều kiến ​​thức thực tế, kỹ thuật và một số kiến ​​thức lý thuyết về một lĩnh vực cụ thể hoặc một lĩnh vực làm việc và học tập rộng lớn.

Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có nhiều kỹ năng nhận thức, kỹ thuật và giao tiếp để lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp, công cụ, tài liệu và thông tin để:

 • hoàn thành các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên
 • cung cấp và truyền tải các giải pháp cho nhiều vấn đề có thể dự đoán và đôi khi không thể đoán trước

Ứng dụng kiến ​​thức và kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng để thể hiện quyền tự chủ, khả năng phán đoán và trách nhiệm hạn chế trong các bối cảnh đã biết hoặc thay đổi và trong các thông số đã thiết lập.

AQF Cấp độ 5 – Bằng Cao Đẳng

Mục đích của loại chứng chỉ Cao Đẳng là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng các khái niệm lý thuyết và kỹ thuật tích hợp trong nhiều bối cảnh khác nhau để đảm nhận công việc có kỹ năng nâng cao hoặc bán chuyên nghiệp và như một lộ trình để học tập thêm.

Bằng cấp Cao Đẳng nằm ở cấp độ 5 của Khung Bằng cấp Úc. Thời gian khóa học từ 1 ½ – 2 năm.

Văn bằng Cao Đẳng phải được thiết kế và công nhận để cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện được kết quả học tập thể hiện ở kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng được quy định trong tiêu chí cấp độ 5 và bộ mô tả văn bằng.

Bằng cấp Cao Đẳng có sẵn để công nhận và cấp trong cả giáo dục đại học và giáo dục và đào tạo nghề.

Bản tóm tắt

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn cho công việc lành nghề/bán chuyên nghiệp và/hoặc học thêm.

Kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có kiến ​​thức kỹ thuật và lý thuyết trong một lĩnh vực cụ thể hoặc một lĩnh vực làm việc và học tập rộng lớn.

Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có nhiều kỹ năng nhận thức, kỹ thuật và giao tiếp để lựa chọn và áp dụng các phương pháp và công nghệ để:

 • phân tích thông tin để hoàn thành một loạt các hoạt động
 • cung cấp và truyền tải các giải pháp cho các vấn đề đôi khi phức tạp
 • truyền thông tin và kỹ năng cho người khác

Ứng dụng kiến ​​thức và kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng để thể hiện quyền tự chủ, khả năng phán đoán và trách nhiệm xác định trong các bối cảnh đã biết hoặc đang thay đổi và trong phạm vi các thông số rộng rãi nhưng đã được thiết lập.

Cấp 6 – Cao đẳng nâng cao, Cao đẳng liên kết

Tiêu chí cấp độ 6 của AQF cho Văn bằng nâng cao

Mục đích của loại chứng chỉ Văn bằng nâng cao là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng kiến ​​thức chuyên ngành trong nhiều bối cảnh để đảm nhận công việc có kỹ năng nâng cao hoặc bán chuyên nghiệp và như một lộ trình để học tập thêm.

Các văn bằng Advanced Diploma nằm ở cấp độ 6 của Khung trình độ Úc. Thời gian khóa học từ 1 ½ – 2 năm.

Các bằng cấp Văn bằng Nâng cao phải được thiết kế và công nhận để cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện được kết quả học tập thể hiện ở kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng được quy định trong tiêu chí cấp độ 6 và bộ mô tả Văn bằng Nâng cao.

Bằng cấp Advanced Diploma có sẵn để công nhận và cấp trong cả giáo dục đại học và giáo dục và đào tạo nghề. Thông số kỹ thuật loại trình độ đầy đủ

Tiêu chí AQF Cấp 6 cho Bằng Cao đẳng liên kết

Mục đích của loại bằng cấp Bằng liên kết là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng kiến ​​thức lý thuyết và kỹ thuật nền tảng trong nhiều bối cảnh để đảm nhận công việc bán chuyên nghiệp và như một lộ trình học tập nâng cao.

Các bằng cấp liên kết được đặt ở cấp độ 6 của Khung trình độ chuyên môn Úc.

Các văn bằng Cao đẳng phải được thiết kế và công nhận để cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện được kết quả học tập thể hiện ở kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng được quy định trong tiêu chí cấp độ 6 và mô tả Bằng Cao đẳng.

AQF Cấp 7 – Bằng Cử nhân

Mục đích của loại văn bằng Cử nhân là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng kiến ​​thức rộng và mạch lạc trong nhiều bối cảnh để đảm nhận công việc chuyên môn và như một lộ trình để học lên cao.

Trình độ Cử nhân được đặt ở cấp độ 7 của Khung trình độ chuyên môn Úc. Thời gian khóa học từ 3 – 4 năm.

Văn bằng Cử nhân phải được thiết kế và công nhận để giúp sinh viên tốt nghiệp thể hiện được kết quả học tập thể hiện ở kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng được quy định trong tiêu chí cấp độ 7 và bộ mô tả Bằng Cử nhân.

Chứng chỉ đại học

Chứng chỉ Đại học đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và ngành dựa trên đánh giá của AQF và do hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-19. Chứng chỉ Đại học là bằng cấp giáo dục đại học có thời hạn sáu tháng có thể được sử dụng để chuyển thành bằng cấp hiện có ở AQF cấp 5, 6 hoặc 7. Chứng chỉ này đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến ​​thức và kỹ năng để học tiếp, nâng cao chuyên môn, việc làm và tham gia vào học suốt đời.

Các bằng cấp Chứng chỉ Đại học không nằm ở một cấp độ cụ thể nào trong Khung Bằng cấp Úc, tuy nhiên chúng bao gồm các cấp độ 5, 6 hoặc 7 của AQF.

Trình độ Chứng chỉ Đại học phải được thiết kế và công nhận để cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện kết quả học tập được thể hiện dưới dạng kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng được chỉ định trong phần mô tả Chứng chỉ Đại học.

Cấp 8 – Bằng cử nhân danh dự

Tiêu chí AQF Cấp độ 8 cho Bằng Cử nhân Danh dự

Mục đích của loại bằng cấp Cử nhân Danh dự là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng một khối kiến ​​thức trong một bối cảnh cụ thể để đảm nhận công việc chuyên môn và như một con đường để nghiên cứu và học tập thêm.

Trình độ Cử nhân Danh dự được đặt ở cấp độ 8 trong Khung Trình độ của Úc.

Bằng cấp Cử nhân Danh dự phải được thiết kế và công nhận để cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện kết quả học tập được thể hiện dưới dạng kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng được chỉ định trong tiêu chí cấp độ 8 và bộ mô tả Bằng Cử nhân. Thông số kỹ thuật loại trình độ đầy đủ

Tiêu chí AQF Cấp 8 cho Chứng chỉ Tốt nghiệp

Mục đích của loại chứng chỉ Chứng chỉ Tốt nghiệp là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng một lượng kiến ​​thức trong nhiều bối cảnh để đảm nhận công việc chuyên môn hoặc tay nghề cao và như một con đường để học tập thêm. Trình độ Chứng chỉ Sau đại học nằm ở cấp độ 8 trong Khung Trình độ của Úc.

Trình độ của Chứng chỉ sau đại học phải được thiết kế và công nhận để cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện kết quả học tập được thể hiện dưới dạng kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng được chỉ định trong tiêu chí cấp độ 8 và bộ mô tả Chứng chỉ sau đại học.

Bằng cấp Chứng chỉ Sau đại học có sẵn để công nhận và cấp trong cả giáo dục đại học và giáo dục và đào tạo nghề. Thông số kỹ thuật loại trình độ đầy đủ

Tiêu chí cấp độ 8 của AQF cho Văn bằng tốt nghiệp

Mục đích của loại chứng chỉ Văn bằng tốt nghiệp là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng một lượng kiến ​​thức trong nhiều bối cảnh để đảm nhận công việc chuyên môn hoặc tay nghề cao và như một con đường để học tập thêm.

Các văn bằng sau đại học được đặt ở cấp độ 8 trong Khung trình độ của Úc.

Văn bằng sau đại học phải được thiết kế và công nhận để cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện kết quả học tập được thể hiện như kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng được chỉ định trong tiêu chí cấp độ 8 và bộ mô tả Văn bằng tốt nghiệp. Văn bằng tốt nghiệp có sẵn để công nhận và cấp trong cả giáo dục đại học và giáo dục và đào tạo nghề.

AQF Cấp 9 – Bằng Thạc sĩ

Có ba hình thức Bằng Thạc sĩ chính trong loại văn bằng Thạc sĩ: Bằng Thạc sĩ (Nghiên cứu), Bằng Thạc sĩ (Khóa học) và Bằng Thạc sĩ (Mở rộng).

Mục đích của Bằng Thạc sĩ (Nghiên cứu) là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng kiến ​​thức nâng cao trong nhiều bối cảnh cho nghiên cứu và học bổng và như một con đường để học tập thêm.

Mục đích của Bằng Thạc sĩ (Khóa học) là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng kiến ​​thức nâng cao trong nhiều bối cảnh để thực hành nghề nghiệp hoặc học bổng và như một lộ trình để học tập thêm.

Mục đích của Bằng Thạc sĩ (Mở rộng) là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng kiến ​​thức nâng cao trong nhiều bối cảnh để thực hành chuyên nghiệp và như một lộ trình để học tập thêm.

Trình độ Thạc sĩ được đặt ở cấp độ 9 của Khung trình độ chuyên môn Úc.

Trình độ Thạc sĩ phải được thiết kế và công nhận để cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện kết quả học tập được chỉ định trong tiêu chí cấp độ 9 và bộ mô tả Bằng Thạc sĩ (Nghiên cứu), bộ mô tả Bằng Thạc sĩ (Khóa học) hoặc bộ mô tả Bằng Thạc sĩ (Mở rộng).

Bản tóm tắt

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn để nghiên cứu, và/hoặc thực hành nghề nghiệp và/hoặc học tập nâng cao.

Kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có sự hiểu biết nâng cao và tích hợp về một khối kiến ​​thức phức tạp trong một hoặc nhiều nguyên tắc hoặc lĩnh vực thực hành.

Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có các kỹ năng nhận thức và kỹ thuật chuyên môn, chuyên sâu trong một khối kiến ​​thức hoặc thực hành để độc lập:

 • phân tích phản biện, phản ánh và tổng hợp thông tin, vấn đề, khái niệm và lý thuyết phức tạp
 • nghiên cứu và áp dụng các lý thuyết đã được thiết lập vào một khối kiến ​​thức hoặc thực hành
 • giải thích và truyền đạt kiến ​​thức, kỹ năng và ý tưởng cho khán giả chuyên gia và không chuyên gia

Ứng dụng kiến ​​thức và kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng để thể hiện quyền tự chủ, đánh giá của chuyên gia, khả năng thích ứng và trách nhiệm với tư cách là một học viên hoặc người học.

AQF Cấp 10 – Bằng Tiến sĩ

Mục đích của Bằng Tiến sĩ là để đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng một lượng kiến ​​thức đáng kể để nghiên cứu, điều tra và phát triển kiến ​​thức mới, trong một hoặc nhiều lĩnh vực điều tra, học bổng hoặc thực hành chuyên nghiệp.

Trình độ Tiến sĩ được đặt ở cấp độ 10 của Khung trình độ chuyên môn Úc.

Có hai hình thức Bằng Tiến sĩ với cùng một mô tả trong loại văn bằng Tiến sĩ: Bằng Tiến sĩ (Nghiên cứu) và Bằng Tiến sĩ (Chuyên nghiệp).

Nghiên cứu là đặc điểm xác định của tất cả các văn bằng Tiến sĩ. Bằng Tiến sĩ nghiên cứu (thường được gọi là Tiến sĩ Triết học) đóng góp đáng kể và độc đáo cho kiến ​​thức; bằng Tiến sĩ chuyên nghiệp (thường có tên là Tiến sĩ [lĩnh vực nghiên cứu]) đóng góp đáng kể và độc đáo cho kiến ​​thức trong bối cảnh thực hành nghề nghiệp. Sự nhấn mạnh vào kết quả học tập và nghiên cứu có thể khác nhau giữa các hình thức khác nhau của trình độ Tiến sĩ nhưng tất cả sinh viên tốt nghiệp sẽ thể hiện kiến ​​thức, kỹ năng và việc áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng ở cấp độ AQF 10.

Văn bằng Tiến sĩ phải được thiết kế và công nhận để cho phép sinh viên tốt nghiệp thể hiện được kết quả học tập được quy định trong tiêu chí cấp độ 10 và Bằng Tiến sĩ.

Bản tóm tắt

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có hiểu biết có hệ thống và quan trọng về một lĩnh vực học tập phức tạp và các kỹ năng nghiên cứu chuyên biệt để thúc đẩy học tập và/hoặc thực hành nghề nghiệp.

Kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có sự hiểu biết có hệ thống và quan trọng về một khối kiến ​​thức quan trọng và phức tạp ở biên giới của một ngành học hoặc lĩnh vực thực hành chuyên nghiệp.

Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ có các kỹ năng nhận thức, kỹ thuật và nghiên cứu chuyên môn, chuyên sâu trong một lĩnh vực kỷ luật để:

 • tham gia vào phản ánh quan trọng, tổng hợp và đánh giá
 • phát triển, điều chỉnh và thực hiện các phương pháp nghiên cứu để mở rộng và xác định lại kiến ​​thức hiện có hoặc thực hành chuyên môn
 • phổ biến và quảng bá những hiểu biết mới cho đồng nghiệp và cộng đồng
 • tạo ra kiến ​​thức và hiểu biết ban đầu để đóng góp đáng kể cho một ngành học hoặc lĩnh vực thực hành chuyên nghiệp

Ứng dụng kiến ​​thức và kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ này sẽ áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng để thể hiện quyền tự chủ, phán đoán có thẩm quyền, khả năng thích ứng và trách nhiệm với tư cách là một chuyên gia và nhà thực hành hoặc học giả hàng đầu.

Search Options

Disclaimer: Term & Conditions when using ANZSCO Occupation Information

Although every effort has been made to provide complete and accurate information, Ozlinks Education and Career Services makes no warranties, express or implied, or representations as to the accuracy of content under ANZSCO Occupations sections. While every effort is made to keep all information up to date, some recent changes might not yet be reflected in this section. We assume no liability or responsibility for any error or omissions in the information contained in under ANZSCO Occupations sections.

Information under ANZSCO Occupations (Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations) section is published in accordance with a Creative Commons Attribution 2.5 Australia licence guideline. ANZSCO Version 1.3 updated on 25 March 2021 and original source can be accessed on Australian Bureau of Statistics website.

This section does not intend to provide immigration assistance pursuant to section 276 of Migration Act (Cth) 1994 as described in the Migration laws. It is based on public guidelines available at Department of Home Affairs’ Website. It is your responsibility to verify accuracy and status of provided information with your Registered Migration Agent (RMA) who is bound by the MARA code of conduct before submitting any visa applications.