ANZSCO Là Gì?

Last Updated on December 8, 2022 by Ozlinks Education

ANZSCO là hệ thống phân loại ngành nghề tiêu chuẩn của Úc và Tân Tây Lan cho từng ngành nghề, mỗi ngành nghề có mã số ANZSCO riêng. ANZSCO được sử dụng trong việc thu thập và phổ biến tất cả các số liệu thống kê chính thức về ngành nghề và là nguyên lý chính của cơ sở hạ tầng thống kê ngành nghề của Úc. ANZSCO cung cấp thông tin về trình độ kỹ năng, bằng cấp và kinh nghiệm làm việc cần thiết để làm việc trong ngành nghề đó.

Cấu trúc của ANZSCO phân thành 5 cấp độ kỹ năng. Kỹ năng cấp độ 1 là cấp độ cao nhất, tương ứng với bằng cử nhân hoặc cao hơn, trong khi kỹ năng cấp độ 5 là cấp độ thấp nhất, tương ứng với bằng chứng chỉ 1.

Về ANZSCO

ANZSCO viết tắt của Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations. Cục Thống kê Úc chịu trách nhiệm về cấu trúc, phát triển và duy trì Tiêu chuẩn Phân loại Ngành Nghề của Úc và Tân Tây Lan (ANZSCO). ANZSCO cung cấp thông tin về cấp độ kỹ năng của từng Ngành Nghề, cũng như trình độ và kinh nghiệm làm việc cần thiết. Phiên bản ANZSCO hiện tại được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2022.  Sáu Ngành Nghề mới đã được thêm vào bản ANZSCO 2022, nâng tổng số lên 1,076 Ngành Nghề.

Phân Loại Cấp Độ Kỹ Năng

Năm cấp độ kỹ năng trong ANZSCO được xác định theo trình độ giáo dục Úc, đào tạo chính thức và kinh nghiệm làm việc. Việc xác định ranh giới giữa các cấp độ kỹ năng dựa trên các định nghĩa sau.

Kỹ Năng Cấp Độ 1

Hầu hết các ngành nghề ở kỹ năng cấp độ 1 cần có trình độ kỹ năng tương xứng với Bằng Cử Nhân hoặc thạc sỹ, tiến sỹ. Hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề đó, có thể thay thế cho bằng cấp chính thức. Trong một số trường hợp kinh nghiệm làm việc liên quan hoặc đào tạo nghề nghiệp bạn cần phải có thêm bằng sơ cấp chính thức mới đạt đươc yêu cầu kỹ năng cấp độ 1.

Kỹ Năng Cấp Độ 2

Các ngành nghề cần có kỹ năng cấp độ 2, cấp độ kỹ năng tương ứng với một trong những bằng Associate Degree, Advanced Diploma hoặc Bằng cao đẳng. Hoặc có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề đó có thể thay thế cho các bằng cấp chính thức được liệt kê ở trên. Trong một số trường hợp kinh nghiệm làm việc liên quan hoặc đào tạo nghề nghiệp bạn cần phải có thêm bằng sơ cấp chính thức mới đạt đươc yêu cầu kỹ năng cấp độ 2.

Kỹ Năng Cấp Độ 3

Các ngành nghề cần có kỹ năng cấp độ 3, cấp độ kỹ năng tương ứng với một trong những bằng chứng chỉ IV. Hoặc chứng chỉ III cộng thêm 2 năm làm việc dưới mô hình đào tạo tại chỗ làm. Hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề đó có thể thay thế cho các bằng chứng chỉ IV.

Trong một số trường hợp kinh nghiệm làm việc liên quan hoặc đào tạo nghề nghiệp bạn cần phải có thêm bằng sơ cấp chính thức mới đạt đươc yêu cầu kỹ năng cấp độ 3.

Kỹ Năng Cấp Độ 4

Các ngành nghề cần có kỹ năng cấp độ 4, cấp độ kỹ năng tương ứng với một trong những bằng chứng chỉ III, hoặc chứng chỉ II. Hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề đó có thể thay thế cho các bằng chứng chỉ III hoặc II.

Trong một số trường hợp kinh nghiệm làm việc liên quan hoặc đào tạo nghề nghiệp bạn cần phải có thêm bằng sơ cấp chính thức mới đạt đươc yêu cầu kỹ năng cấp độ 4.

Kỹ Năng Cấp Độ 5

Các ngành nghề cần có kỹ năng cấp độ 5, cấp độ kỹ năng tương ứng với bằng chứng chỉ I.  Đối với một số ngành nghề, có thể yêu cầu một thời gian đào tạo ngắn để thay thế bằng cấp chính thức chứng chỉ I.

Danh Sách Ngành Nghề ANZSCO

ANZSCO được sử dụng trong các chương trình Thị Thực Tay Nghề hoặc Làm Việc (Skilled or Working Visa) tại Úc. Nếu bạn nộp đơn xin những thị thực này, bạn cần tìm ngành nghề hợp với bằng cấp chính thức của bạn trên danh sách ngành nghề ANZSCO cho mục đích xin thẩm định kỹ năng tay nghề và thị thực của bạn. Tìm hiểu thêm về danh sách Ngành Nghề

Hổ Trợ Skill Assessment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>